Nieuwsbericht 28 mei 2022

blog-img

Hierbij nodigen wij al onze leden uit tot het bijwonen van de 
ALGEMENE LEDENVERGADERING op woensdag 15 juni 2022, aanvang 20.00 uur.

Locatie:  Natuurbegraafplaats Geestmerloo, Nauertogt 21a, 1831 GD Koedijk

De jaarstukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

AGENDA:

1. Opening

2. Notulen ALV 16 juni 2021

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester en jaarrekening 2021-2022

6. Dienstenpakket en contributie

7. Verslag kascontrolecommissie. Benoeming nieuw reservelid

8. Vaststelling Huishoudelijk Reglement

9. Bestuursverkiezing: aftredend: Henk Bekker (verkiesbaar)

verkiesbaar: Roosmarie Mooij : een voordracht voor een kandidaat-bestuurslid moet , door tien of meer leden ondertekend, voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

10. Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de vergadering zal er een rondleiding zijn in de expositieruimte van de natuurbegraafplaats Geestmerloo. In verband hiermee is vooraf aanmelden dringend gewenst via : stbarbaralangedijk@gmail.com

Het bestuur:

A.M. Bergen, voorzitter

G.E. Leek-Rijpma, secretaris

A.K. Quax-Biersteker, penningmeester

H.J.M. Bekker, notulist